12/11/2009 – Warszawa – V Kongres Podologiczny – Estetyka Manus 2009

2009.11. Kongres podologiczny - prelegenci PODOLOGIA TO POTENCJAŁ